Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspieranie Aktywności Lokalnej - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Informuję, że w ramach Programu Wspieranie Aktywności Lokalnej – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ruszyła czwarta edycja konkursu projektów. Wnioski można składać w terminie       od 11.01.2010 r.  - 29.01.2010 roku.
Począwszy od II kwartału 2009 roku Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizuje Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" na terenach wiejskich. Program ten stanowi kontynuację Programu Wpierania Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego za pośrednictwem Fundacji Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja w latach 2006-07.
Głównymi celami Programu Wspierania Aktywności Lokalnej są:
W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe - w formie grantów          do 5 tys. zł - na projekty, które zostaną wyłonione w drodze konkursów wniosków w oparciu         o zasady kwalifikacji wniosków, ogłaszanych w okresach kwartalnych.                     Wnioskowany grant nie może finansować w całości kosztów przedsięwzięcia, a jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, środków lub nakładów             innych partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Zgłaszane projekty, spełniające co najmniej jeden z w/w celów programu, powinny dotyczyć przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie wsi lub miast do 10 tys. mieszkańców i mogą być realizowane w następujących dziedzinach:
W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:
O wsparcie w ramach tego programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, mające swoją siedzibę                 i prowadzące lub podejmujące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 10 tys. mieszkańców). O granty mogą ubiegać się również podmioty kolegialne z terenów wiejskich, nie posiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie, rady parafialne i inne zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności.
Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie internetowej Funduszu    www.efrwp.com.pl.
Załączniki do pobrania:
- DOCRegulamin programu,
- DOCZasady kwalifikacji wniosku,
- DOCWzór wniosku o udzielenie grantu.
Wersja XML