Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt informacyjny - "Czyste Powietrze"

Informujemy, że Urząd Miejski w Korfantowie uruchomił

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu

,,Czyste Powietrze''.

 

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU ,,CZYSTE POWIETRZE’’ GMINY KORFANTÓW

Urząd Miejski w Korfantowie

Rynek 4, 48-317 Korfantów

1 piętro, pokój 9-10

Z punktu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Korfantów, po uprzednim ustaleniu terminu
z pracownikiem Urzędu w Wydziale Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości pod  nr tel. 77 43 43 820 wew. 34 i 47., e-mail:

Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze potrzebne są:
    •  do utworzenia konta na portalu beneficjenta niezbędny jest aktualny adres e-mail z hasłem,
    •  PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
    •  PIT za poprzedni rok/wartość dochodu,
    •  numer działki,
    •  przybliżony rok budowy domu,
    •  powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
    •  numer księgi wieczystej,
    •  data wystawienia pierwszej faktury, jeżeli inwestycja została już rozpoczęta,
    •  dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego( np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność budynku),
    •  w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania - zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, 
    •  załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
    • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania, 
    • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, dokument potwierdzający liczbę ha przeliczeniowych (np. decyzję podatkową)
    • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności.
    

Szczegółowe informacje na stronie:  www.czystepowietrze.gov.pl

 

Wersja XML