Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste Powietrze

Dla kogo?

Program ,, Czyste Powietrze’’ jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Na co?


Ile?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy osób fizycznych, o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 100 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

Okres wdrażania:

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

 1. zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
 2. środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Terminy i sposób składania wniosków:

 1. nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;
 2. szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie wfośigw.

Ulotka Programu ,,Czyste Powietrze''.pdf

DOCXMaksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych.docx (144,37KB)

PDFDane statystyczne w podziale na Gminy - stan na dzień 30.09.2022 r.pdf (222,07KB)
 

Wersja XML