Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z XXIX sesji Rady Miejskiej

W dniu 26 listopada br. w Korfantowie odbyły się obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
W obradach uczestniczyło 14 radnych, 15 sołtysów oraz zaproszeni na sesję goście.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i wnioski radnych.
4.       Informacja Burmistrza o stopniu realizacji zadań ujętych
w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Korfantów:
a)         wystąpienie Burmistrza;
b)         dyskusja i pytania radnych
5.       Podjecie uchwał w sprawie:
a)       zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/177/08 Rady Miejskiej
 w Korfantowie z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości;
b)       przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok;
c)       ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
d)       zmian budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok;
e)       zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2008 rok
f) udzielenia przez Burmistrza Korfantowa poręczenia wekslowego;
g) przystąpienia do realizacji wspólnie z Powiatem Nyskim należącego do właściwości Powiatu Nyskiego zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1525 O Rzymkowice- Stara Jamka.
6.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
7.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.        Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
9.        Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej
w Korfantowie.
 
Obrady otworzył i  prowadził Pan Jan Oleksów-Przewodniczący Rady Miejskiej, który po przedstawieniu porządku obrad udzielił głosu dla Pana Gracjana Kurzeji- p.o naczelnika wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, który w imieniu Burmistrza Korfantowa przedstawił informacje z realizacji zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Korfantów.
W dalszej części obrad Rada podjęła jednogłośnie wszystkie wprowadzone do porządku obrad projekty uchwał, a Przewodniczący RM przedstawił analizę oświadczeń majątkowych dokonaną przez Urzędy Skarbowe, Burmistrza Korfantowa i siebie wobec osób zobowiązanych do ich złożenia.
 

spotkanie 004.jpeg spotkanie 005.jpeg spotkanie 008.jpeg

Wersja XML