Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW

Istnieje możliwość dofinansowania podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - „Wyprawka szkolna”.
Pomoc udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
- 70 zł dla ucznia rozpoczynającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
- 130 zł dla ucznia klasy I szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- 150 zł dla ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- 170 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników:

1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych następuje na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły lub przedszkola, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza lub od 1 września 2008 r. będzie uczęszczać uczeń.
3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
5. Dyrektor przedszkola/szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa powyżej.
6. W przypadku zakupu podręczników dla większej grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 2 ust. 3, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
 

Wersja XML