Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat VI sesji Rady Miejskiej

W dniu 28 marca 2007 roku odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Korfantowie. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 12 radnych, 20 sołtysów oraz zaproszeni goście. 
 2.  Informacja Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej, którą przedstawił jego Zastępca Jarosław Szewczyk. 
 3.  Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły m.in.:
  • pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników;
  • usunięcia drzew stwarzających zagrożenie;
  • zmiany ustawienia pojemników do segregacji śmieci; 
  • naprawy nawierzchni dróg w Gminie. 
 4.  Przedstawienie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego dokonała Pani Małgorzata Janiak- Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 5.  Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2012. 
 6.  Przedstawienie i omówienie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Korfantowa na lata 2007-2013, którego dokonała Pani Dagmara Syguła-współautorka programu. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Korfantowa na lata 2007-2013. 
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, 
  • zmian budżetu Gminy Korfantów na 2007 rok, 
  • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, 
  • powiadomienia osób powołanych przez Radę Miejską  o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych, 
  •  ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, 
  •  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu ,,Odnowa wsi w województwie opolskim”,
  • uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych, których udzielił Zdzisław Martyna Burmistrz Korfantowa.
 10. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 11. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej. 
 12. Zamknięcie VI sesji Rady Miejskiej.
Wersja XML