Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat III sesji Rady Miejskiej

W dniu 28 grudnia br. odbyła III sesja Rady Miejskiej w Korfantowie.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 13 radnych, 21 sołtysów oraz zaproszeni goście.
2.       Informacja Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej, którą przedstawił jego Zastępca Jarosław Szewczyk.
3.       Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły m.in.:
·          wprowadzenia dodatkowych połączeń autobusowych na trasie Korfantów – Nysa;
·          zapoznania przedstawicieli wsi w Gminie z zasadami składania wniosków w ramach programu „Odnowa wsi”.
4.       Projekt DOCIII_11_2006.doc:
a)      wystąpienie Skarbnika Gminy;
b)      przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Korfantów na 2007 rok;
c)       dyskusja i pytania radnych.
5.       Podjęcie uchwał w sprawie:
·          RTFIII_12_2006.rtf;
·          RTFIII_13_2006.rtf;
·          RTFIII_14_2006.rtf;
·          regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów w roku 2007
;
·          RTFIII_16_2006.rtf;
·          RTFIII_17_2006.rtf;
·          uchylająca uchwałę sprawie określenia wysokości opłat administracyjnych, zasad ustalania i poboru, terminu płatności, zarządzenia poboru opłat administracyjnych
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
.
6.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych, których udzielił  Zdzisław Martyna Burmistrz Korfantowa.
7.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.       Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
9.       Zamknięcie  III sesji Rady Miejskiej.
Wystąpienie skarbnika - omówienie projektu budżetu Głosowanie - przyjęto budżet jednogłośnie
Wersja XML