Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów

logotypy EU.jpeg

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Gmina Korfantów pozyskała dofinansowanie do projektu  ukierunkowanego na działania w   zakresie osi IX   Wysoka jakość edukacji,  dla poddziałania 9.1.1.  Wsparcie kształcenia ogólnego.

W ramach projektu realizowane są:

- zajęcia dodatkowe, kształtujące kompetencje kluczowe uczniów;

- zajęcia oparte na metodzie eksperymentu dla uczniów;

- zajęcia obejmujące indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;

- szkolenia dla nauczycieli;

- zakupy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych.

Ogólna wartość projektu wynosi 893 856,02. Wymienionym wsparciem zostały objęte szkoły podstawowe z Korfantowa, Ścinawy  Małej i Przechodu. Wkład Gminy Korfantów wynosi 44 692,81 zł,  jest to wkład niepieniężny  w wysokości  5% wartości projektu. Projekt realizowany jest od września 2017 roku do czerwca 2019 roku.

grafika.jpeg

Wersja XML