Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie

Logo 2019 Fundusze UE.jpeg

,,Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie o łącznej wartości 572 306,12 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Oś V- Ochrona środowiska, dziedzictwa, kulturowego i naturalnego Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi) dofinansowanie w kwocie 486 460,20 zł tj. 85%.

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego dalej PSZOK) w Korfantowie oraz jego doposażenie. W gminie Korfantów działa PSZOK przy ul Fabrycznej 8, na działce o numerze ewidencyjnym 807/1, która jest własnością Gminy Korfantów. Planowane przedsięwzięcie nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem miejscowym. Obecnie Gmina nie posiada własnej infrastruktury do prowadzenia PSZOK, jest ona objęta umową z firmą obsługującą PSZOK. Aby to było możliwe, niezbędne jest przygotowanie potrzebnej infrastruktury. Zakres prac objętych w projekcie obejmować będzie: utwardzenie i wybrukowanie terenu (pow. 615 m2 – plac: manewrowy, miejsca postojowe (w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych), miejsca na kontenery i pojemniki na odpady oraz kontenery obiektowe i magazyny PSZOK), oznaczenia poziome, podłączenie do w sieć wod-kan i energetycznej; zamontowanie kranu zewnętrznego z umywalką dla użytkowników PSZOK; wykonanie oświetlenia obiektowego (lampy LED); wyposażenie PSZOK w odpowiednią liczbę i rodzaj kontenerów i pojemników, oznakowanie (pojemników, kontenerów, każdego z pomieszczeń), tablica promocyjno-informacyjna dot. projektu ze wskazaniem źródła dofinansowania projektu, tablice informacyjne dot. organizacji PSZOK. PSZOK zostanie wyposażony w kontener biurowo-socjalny, magazyn na odpady niebezpieczne, magazyn na sprzęt do obsługi PSZOK, wagę samochodową oraz pozostały niezbędny sprzęt (biurowy, sanitarny, urządzenia usprawniające funkcjonowanie PSZOK: waga mobilna, rampa przenośna, doświetlenie). Na terenie PSZOK zostanie uruchomiony punkt wymiany rzeczy używanych, niestanowiących odpadu, celem wprowadzenia ich do ponownego użycia. Jego działanie ma na celu spełnienie wymagań określonych w hierarchii postępowania z odpadami.

Wersja XML