Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2018 - "Zasłużony dla Gminy Korfantów"

 

Halina Malitowska 4.jpeg

Pani Halina Malitowska urodziła się 22 maja 1957 roku w Śremie.

 

Pracę zawodową w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w 1978 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 w Śremie po ukończeniu Studium Wychowania Przedszkolnego w Poznaniu. W 1984 roku rozpoczęła pracę na terenie gminy Korfantów kierując Szkołą Podstawową we Włostowie. W 1992 roku objęła stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach, którą kierowała aż do jej likwidacji w 2008 roku.

W trakcie pracy systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje kończąc m.in. studia wyższe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studia podyplomowe.

Jako dyrektor dała się poznać jako osoba odpowiedzialna za podejmowane przedsięwzięcia, sumienna i rzetelna w wywiązywaniu się z nałożonych obowiązków. Cieszyła się dużym uznaniem wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu w szkole w Rzymkowicach skutecznie zrealizowano wiele ciekawych pomysłów i działań.

Za osiąganie bardzo dobrych wyników w pracy nagradzana była nagrodami Burmistrza Korfantowa w latach 1993, 1994, 1995, 1996 i w 2008 roku.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała w 2002 roku nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty.

W latach 1999 - pełniła społeczną funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Korfantów.

W 2000 roku po raz pierwszy w gminie zorganizowała wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy kurs doskonalący dla rolników, dzięki któremu pozyskała sprzęt komputerowy wart kilkanaście tysięcy złotych.

Związana z samorządem gminnym w kadencji 2002-2006. W Zarządzie Gminy Korfantów pełniła społeczną funkcję zastępcy burmistrza Korfantowa.

Obecnie przebywając na emeryturze w pełni oddaje się swoim pasjom tj. czytaniu książek i turystyce.

3 dzieci, 3 wnucząt.

 

 

Joachim Luda.jpeg

Pan Joachim Luda urodził się 4 sierpnia 1954 roku.

 

 

Szkołę Podstawową w Przechodzie ukończył w 1969 roku. W latach 1969-1972 uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. K.Gzowskiego w Opolu. Następnie kontynuował naukę w 3,5 letnim technikum budowlanym, które ukończył w 1976 roku. W latach 1976 – 1978 odbył zasadniczą służbę wojskową.

Po zakończeniu edukacji rozpoczął pracę w Spółdzielni Usług Rolniczych w Korfantowie. Następnie w latach 1978 – 1993 pracował w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej we Włostowie. Od 1993 roku do 1995 roku pracował w prywatnych przedsiębiorstwach usługowych w Polsce i Niemczech. W 1995 roku związał się z Gminą Korfantów podejmując pracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a następnie od 1996 roku w Urzędzie Miejskim w Korfantowie. W okresie pracy w urzędzie odpowiedzialny był m.in. za zrealizowane zadania inwestycyjne jak np. budowę hali sportowej, budynku dydaktycznego gimnazjum,  boisk wielofunkcyjnych przy ZSP w Korfantowie i wielu innych.

Obowiązki zawodowe nie przeszkadzały Panu Joachimowi Ludzie  w pracy społecznej. Od 1997 roku pełnił funkcję społecznego tłumacza i koordynatora ds. współpracy miast friedlandzkich. Wielokrotnie urząd korzystał z jego zdolności językowych i organizacyjnych przy organizacji wielu spotkań, w tym także międzynarodowych.

Od 1999 roku pełni funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowie.

Od 5 kadencji członek rady sołeckiej.

Do swoich najważniejszych osiągnięć zalicza:

- pozyskanie budynku na remizę strażacką;

- wyremontowanie obiektu i zaplecza;

- organizacja corocznego turnieju tenisa stołowego;

- pozyskanie dobrego używanego pojazdu pożarniczego;

- utwardzenie placu przed remizą;

- organizowanie festynów wiejskich.

Dodatkowo społecznie pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Korfantowie w kadencji 2011-2016.

Żona Urszula, 3 synów, 3 wnuków.

 

 

Jerzy Gęsiewicz.jpeg

Pan Jerzy Gęsiewicz urodził się 16 kwietnia 1959 roku w Prudniku.

 

W 1975roku ukończył Szkołę Podstawową w Ścinawie Małej. W 1977 roku ukończył Zasadniczą Szkołę Podstawową w Prudniku uzyskując zawód rolnika.

Od 1978 prowadzi własne  gospodarstwo rolne (55 ha).

Ponieważ zawód rolnika wykonuje już od ponad 40 lat to stale podnosił w tym czasie swoją wiedzę z zakresu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki uprawy roślin. Potwierdzeniem jego szerokiej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie są liczne wyróżnienia, w tym mi.in. Odznaka Zasłużony dla Rolnictwa.

Od 1995 roku Pan Gęsiewicz pełni funkcję męża zaufania cukrowni w Otmuchowie, a obecnie firmy Südzucker Polska S.A.

W latach 1998-2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska NOVA w Korfantowie.

W 2003 roku w wybrano go na funkcję sołtysa Ścinawy Małej i funkcję jest nim do dziś.

Do jego licznych sukcesów w życiu społecznym zaliczyć można bardzo dobrą współpracę z licznymi lokalnymi organizacjami, a szczególnie ze sportowcami i LZS-em, z Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, szkołą, przedszkolem i parafią.

Jako wieloletni sołtys Ścinawy Małej w swoim środowisku pełni funkcję lidera lokalnej społeczności. Jego aktywność we wszystkich sferach życia ścinawskiej społeczności jest widoczna na każdym kroku.

Dał się poznać jako dobry organizator i ofiarny sponsor wielu lokalnych uroczystości i spotkań. Można na niego liczyć w każdym czasie i w każdej sytuacji.

Do swoich sukcesów zalicza m.in. prace przy przebudowie rynku w Ścinawie Małej do których wykorzystano także środki z funduszu sołeckiego, utwardzenie placu przy remizie strażackiej i placu przy basenie oraz zrealizowane dożynki wiejskie, gminne i powiatowe.

Za swoją społeczną działalność otrzymał wiele gratulacji i podziękowań w np. od Wojewody Opolskiego w 2008 roku i prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP w 2010 roku.

Żona Iwona, syn Marcin, 2 wnuków.

 

 

Mieczysław Hołyński.jpeg

Pan Mieczysław Hołyński urodził się 23 kwietnia 1955 roku w Gryżowie.
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Gryżowie. Następnie w latach 1970-1973 uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nysie uzyskując zawód mechanik maszyn i urządzeń.

 

Po ukończeniu szkoły podjął pracę w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wierzbięcicach. Następnie w latach 1974-1976 odbył zasadniczą służbę wojskową.

W latach 1976-1982 pracował jako mechanik pojazdów i maszyn w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wierzbięcicach. Od 1982 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie mechaniki samochodowej. W latach 1998-2002 jego warsztat współpracował z Fabryką Samochodów Dostawczych w Nysie. W tym czasie zatrudniał 16 pracowników oraz odrestaurowywał pojazdy zabytkowe na rynek niemiecki.

Dodatkowo prowadził własne gospodarstwo rolne w tym ogrodnicze.

Od 2011 roku oprócz warsztatu mechanicznego prowadzi własną restaurację.

Pan Hołyński związany jest z samorządem gminnym od wielu lat. Zawsze był chętny do wdrażania nowych rozwojowych pomysłów. Dzięki m.in. jego staraniom w Gryżowie do dzisiaj mieszkańcy mają możliwość przyłączenia się do sieci gazowej.

Pełnił funkcję radnego Rady Gminy, a później Rady Miejskiej w Korfantowie w kadencji 1990-1994 i 1998-2002 oraz członka Zarządu Gminy w latach 1991-1994. W latach 2006-2010 pełnił funkcję sołtysa Gryżowa.

Od 2000 roku jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wspólnie z mieszkańcami Gryżowa wielokrotnie organizował dożynki i festyny wiejskie. Bardzo dobrze współpracował ze szkołą szczególnie w zakresie utrzymania alei zabytkowych drzew w Gryżowie. Dzięki m.in. jego staraniom zrealizowano budowę świetlicy wiejskiej.

 

 

Władysław Białowąs.jpeg

Pan Władysław Białowąs urodził się 31 sierpnia 1933 roku w Ihrowicy na dawnych kresach wschodnich II RP.

 

W okresie wojennym (II wojna światowa) uczęszczał do szkoły powszechnej. Edukacja jednak była wielokrotnie przerywana m.in. ucieczką przed mordami dokonanymi przez ukraińskich nacjonalistów. Szkołę powszechną ukończył w 1949 roku w miejscowości Staw koło Chełma,  w której zamieszkał wraz z najbliższymi po zakończeniu wojny.

W latach1949-1953 uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Chełmie. Pierwszą pracę podjął w Zakładach Remontowo-Montażowych Przemysłu Papierniczego w Krapkowicach. Jeszcze w 1953 roku jako ochotnik wstąpił do wojska. Pełnił służbę wojskową w 36 Specjalnym Pułku Lotniczym w Warszawie, który obsługiwał administrację rządową. W latach 1957-1967 pracował w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Korfantowie. Następnie od 1967 roku do 1977 roku pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Korfantowie. Przez 2 lata pełnił także funkcję wiceprezesa Prezesa Spółdzielni Usług Rolniczych w Korfantowie. W 1985 roku uzyskał uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych i w zawodzie tym pracował do 1990 roku.

W latach 1990 – 1996 pełnił funkcję Członka Zarządu Banku Spółdzielczego w Korfantowie.

Jednocześnie przez 37 lat (tj. od 1974 roku do 2011 roku) prowadził obserwatorium meteorologiczne w Korfantowie. Systematyczna obserwacja środowiska naturalnego wynikała z jego pasji jaką jest zamiłowanie do przyrody i ogrodnictwa. Jego ogródek działkowy nawet dzisiaj wygląda doskonale.

Od kilkudziesięciu lat Pan Władysław aktywnie zapisuje losy mieszkańców szczególnie tych przybyłych z dawnych kresów wschodnich II RP. Jest autorem licznych artykułów i publikacji o tematyce kresowej. Jego artykuły ukazywały się m.in. w czasopismach „Ziemia Kłodzka”, „Tygodnik Prudnicki”, „Gazeta Brzeska”, „Na Rubieży”,

Inicjator budowy w Korfantowie pomnika poświęconego pamięci pomordowanych Polaków przez bandy ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1947.

Założyciel działającego w Korfantowie stowarzyszenia kresowian „Pamięć o kresach”.

Obecnie przebywa na emeryturze.

3 wnuków, 2 prawnuków.

 

 

Szczepan Rosiński.jpeg

Pan Szczepan Rosiński urodził się 10 lipca 1948 roku w Korfantowie.

 

Jest absolwentem Szkoły Podstawowej w Przydrożu Małym (1962), Liceum Ogólnokształcącego w Niemodlinie (1967) oraz Studium Nauczycielskiego w Opolu (1969).

Po zakończeniu edukacji podjął pracę w charakterze nauczyciela w Szkole Podstawowej w Korfantowie. W tym też czasie reaktywował i rozwinął funkcjonowanie harcerstwa przy SP Korfantów (1969). Pan Szczepan w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego pełnił funkcje drużynowego, Komendanta Gminnego Związku Drużyn, ostatnią była funkcja przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca Korfantów (1984-1987). Będąc instruktorem ZHP uzyskał stopień harcmistrza.

W latach 1975 - 1991 pracował na stanowiskach administracyjnych w fabryce obuwia w Korfantowie.

W latach 1992 – 2008 pracował w Urzędzie Miejskim w Korfantowie na stanowisku naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

W pracy z dziećmi i młodzieżą dał się poznać jako znakomity nauczyciel i wychowawca, na którego zawsze można było liczyć.

Jego pracowitość, sumienność i dokładność były przydatne  szczególnie przy przejmowaniu i prowadzeniu przez Gminę w latach 90-tych XX w. zadań z zakresu prowadzenia oświaty. Proces ten dzięki m.in. jego ogromnemu zaangażowaniu w naszej gminie przebiegł wzorowo.

Z wielu trudnych, czasem kryzysowych sytuacji, dzięki wiedzy i doświadczeniu potrafił znaleźć wyjście. Do dzisiaj korzystamy z jego opracowań i analiz demograficznych, w których zresztą już dawno przewidywał problemy demograficzne oraz łączenie i wygaszanie szkół.

W ostatnich latach szczególnie mocno oddaje się swojej pasji, jaką jest praca na działce. Do Polskiego Związku Działkowców należy od 1990 r., w latach 1991 - 2000 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Ogrodu w Korfantowie.

Za swoją pracę i społeczną działalność otrzymał min. następujące wyróżnienia:

Żona Maria, 2 synów,

Wersja XML