Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Korfantów uzyskała dofinasowanie na budowę oczyszczalni ścieków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

21 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2915/2016  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.04.00-IZ.00-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020. Projekt Gminy Korfantów pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów” został wybrany do dofinansowania i znalazł się na I miejscu listy ocenianych projektów. Całkowity koszt projektu szacowany jest na kwotę 7 293 531,00 zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 3 659 316,85 zł.

Inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych reaktorów biologicznych, nowej pompowni ścieków surowych, nowej stacji przyjmowania ścieków dowożonych wraz z dwoma nowymi zbiornikami uśredniającymi, budowę nowego budynku mechanicznego podczyszczania ścieków surowych, dwóch nowych zbiorników na osad nadmierny oraz budowę nowego budynku technicznego, w którym przewiduje się lokalizację m.in. linii do odwadniania osadów. W ramach projektu przewiduje się także budowę nowego kolektora odprowadzającego ścieki z nowych reaktorów biologicznych, który zostanie włączony do istniejącego kolektora przewidzianego do remontu w ramach projektu.

Poniżej załączamy link do listy rankingowej.

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020

Wersja XML