Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Ścinawa Nyska

RPO+OPO+EFRR.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.2 – Efektywność energetyczna
Poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu:  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”

________________________________________________________________________________________________________________

W roku 2016 Gmina Korfantów ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej przy ul. Nyskiej 59”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Ścinawa Nyska”. Na przedmiot umowy składał się zakres rzeczowy robót, wynikający z oferty Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skład, której wchodziła dokumentacja budowlana, dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, polegający na wykonaniu modernizacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią opalaną paliwem stałym, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie instalacji odgromowej i ocieplenia elewacji wraz z pomalowaniem w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej, zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym ocieplenia i kolorystyki elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej.

Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została na dwa etapy.

Zakres rzeczowy obejmował m. in.:

1. W zakresie kotłowni:

2. W zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania:

3. W zakresie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, elewacji oraz instalacji odgromowej, a także robót wewnątrz budynku:

 

PRZED REALIZACJĄ:

 

 

Zgodnie z wynikiem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 08.08.2016 roku na realizację zadania pn. Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej przy ul. Nyskiej 59, do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlane MOBUD Tomasz Mochoń, ul. Stokrotek 9, 48-303 Nysa, z wartością cenową brutto za realizację zadania w kwocie 298 597,28 zł.

 

W TRAKCIE REALIZACJI:

DSC_0225.jpeg DSC_0228.jpeg DSC07717.jpeg DSC07736.jpeg DSC07742.jpeg DSC08073.jpeg DSC08082.jpeg DSC08116.jpeg DSC08190.jpeg DSC08365.jpeg DSC08407.jpeg DSC08437.jpeg DSC08460.jpeg WP_20161121_16_11_52_Rich.jpeg WP_20161121_16_12_11_Rich.jpeg

 

Realizację zadania zakończono protokolarnym odbiorem inwestycji dnia 23 grudnia 2016 roku.

Wartość inwestycji: 381 832, 90 zł brutto.

Na powyższą wartość inwestycji składa się:

- Łączny koszt robót budowlanych (zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego): 298 597,28 zł brutto.

- Wydatki towarzyszące inwestycji (wydatki te obejmowały m.in. prowadzenie nadzoru inwestorskiego, tj. 4 920,00 zł, wykonanie dokumentacji budowlanej, tj. 17 220,00 zł,  audytów energetycznych, tj. 6 549,75 zł, roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym, tj. 17 056,27 zł, roboty uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, tj. 30 548,46 zł, roboty malarskie w pomieszczeniach na parterze i piętrze oraz wykonanie barierki przed budynkiem, tj. 6 941,14 zł): 83 235,62 zł brutto.

 

Opracowała:

Justyna Wolak
referent ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie

Wersja XML