Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Ścinawa Nyska

Brak opisu obrazka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.2 – Efektywność energetyczna
Poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu:  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”

________________________________________________________________________________________________________________

W roku 2016 Gmina Korfantów ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej przy ul. Nyskiej 59”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Ścinawa Nyska”. Na przedmiot umowy składał się zakres rzeczowy robót, wynikający z oferty Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skład, której wchodziła dokumentacja budowlana, dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, polegający na wykonaniu modernizacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią opalaną paliwem stałym, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie instalacji odgromowej i ocieplenia elewacji wraz z pomalowaniem w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej, zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym ocieplenia i kolorystyki elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej.

Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została na dwa etapy.

Zakres rzeczowy obejmował m. in.:

1. W zakresie kotłowni:

2. W zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania:

3. W zakresie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, elewacji oraz instalacji odgromowej, a także robót wewnątrz budynku:

 

PRZED REALIZACJĄ:

 

 

Zgodnie z wynikiem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 08.08.2016 roku na realizację zadania pn. Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej przy ul. Nyskiej 59, do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlane MOBUD Tomasz Mochoń, ul. Stokrotek 9, 48-303 Nysa, z wartością cenową brutto za realizację zadania w kwocie 298 597,28 zł.

 

W TRAKCIE REALIZACJI:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Realizację zadania zakończono protokolarnym odbiorem inwestycji dnia 23 grudnia 2016 roku.

Wartość inwestycji: 381 832, 90 zł brutto.

Na powyższą wartość inwestycji składa się:

- Łączny koszt robót budowlanych (zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego): 298 597,28 zł brutto.

- Wydatki towarzyszące inwestycji (wydatki te obejmowały m.in. prowadzenie nadzoru inwestorskiego, tj. 4 920,00 zł, wykonanie dokumentacji budowlanej, tj. 17 220,00 zł,  audytów energetycznych, tj. 6 549,75 zł, roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym, tj. 17 056,27 zł, roboty uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, tj. 30 548,46 zł, roboty malarskie w pomieszczeniach na parterze i piętrze oraz wykonanie barierki przed budynkiem, tj. 6 941,14 zł): 83 235,62 zł brutto.

 

Opracowała:

Justyna Wolak
referent ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie

Wersja XML