Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spełnione oczekiwania mieszkańców i nadwyżka budżetowa –czyli miniony rok zamknięty w liczbach

Rok 2015 odchodzi powoli do archiwum. Za przepastnymi i wypchanymi dokumentami w biurowych segregatorach kryje się wiele niezwykle istotnych dla naszej korfantowskiej społeczności spraw, zadań, spełnionych oczekiwań oraz planów na najbliższe miesiące i lata.

Działalność Burmistrza w pierwszym roku kadencji to czas energicznych i zdecydowanych działań zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców gminy. Po pierwsze: diagnoza i audyt potrzeb, następnie: kalkulacja prognozowanych kosztów i wreszcie: przystąpienie do skutecznego działania. W roku 2015 z budżetu gminy zrealizowano 45 zadań inwestycyjnych, z których część z sukcesem zakończono po wielu latach starań, jak np. ul. 3 Maja w Korfantowie wykonana jedynie za 1.117.072,13 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa pozyskano w wysokości 424.152,34 zł), część w całości zrealizowano, a w końcu część dopiero rozpoczęto z perspektywą realizacji w latach następnych. Wydatki na inwestycje wyniosły łącznie 2.267.235,09 złotych.

Rok 2015 to również rok znaczących wpływów do budżetu gminy Korfantów. Dzięki skutecznym działaniom Burmistrza i jego pracowników udało się, po raz pierwszy od wielu lat, wykonać dochody ze sprzedaży majątku ponad zakładane kwoty w planie budżetu, w wysokości 747.163,20 złotych. Sukcesem zakończyły się również działania gminy dotyczące rozliczeń wniosków realizowanych w ramach środków unijnych w perspektywie 2007-2013, w wyniku czego pozyskano łącznie kwotę: 2.304.239,11 złotych (w tym otrzymano środki na dofinansowanie modernizacji zabytkowej remizy w Korfantowie w wysokości 983.160,16 złotych!). Dzięki rewelacyjnym wynikom w pozyskiwaniu dochodów na koniec roku 2015 nasza gmina wypracowała nadwyżkę budżetową w wysokości 3.351.818,12 złotych, którą swobodnie mogła przekazać na spłaty kredytów w kwocie: 2.014.976,86 złotych oraz przeznaczyć, już w roku bieżącym 2016, na wprowadzenie do budżetu kolejnych potrzebnych mieszkańcom zadań inwestycyjnych.

Jedynym poważnym problemem finansowym gminy to stale z roku na rok rosnące należności wymagalne, czyli takie, których termin płatności już minął. Pomimo ciągłej i systematycznej działalności windykacyjnej służb finansowych gminy w roku 2015 zaległości wyniosły 2.161.502,79 złotych bez należnych odsetek, a pochodziły przede wszystkim z tytułu niezapłaconych podatków oraz opłat czynszowych naszych mieszkańców. Przy problemie niemożności pozyskania od dłużników należnych budżetowi kwot, mniej istotnym problemem wydaje się zadłużenie gminy, które na koniec roku sprawozdawczego zmniejszyło się do kwoty 8.632.070,46 złotych, co stanowi jedynie 30,35% dochodów ogółem.

Więcej szczegółowych informacji nt. wykonania budżetu w roku 2015 znajduje się na stronie:

http://bip.korfantow.pl/2484/288/budzet-gminy-korfantow.html.

 

Joanna Szkudlarska

Skarbnik Gminy

Wersja XML