Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

16 grudnia br. Rada Miejska w Korfantowie przyjęła budżet Gminy Korfantów na 2016 rok oraz doceniła najlepszych sportowców nagrodami finansowymi!

16 grudnia br. w trakcie obrad XV sesji, Rada Miejska w Korfantowie dokonała wręczenia symbolicznych nagród finansowych Pani Barbarze Niewiedział  z Węży oraz Panu Piotrowi Piotrowskiemu z Włodar doceniając ich wkład w promocję gminy  nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej.  Rada doceniła przede wszystkim  bardzo wysokie wyniki sportowe  zawodników w biegach. Zarówno Pani Barbara jak i  Pan Piotr   są podopiecznymi Pana Mariusza Żabińskiego i z dumą reprezentują  klub sportowy LUKS MGOKSiR Korfantów. Nazwiska naszych zawodników  kojarzą się już teraz z naszą gminą, co świadczyć może o coraz wyższej pozycji  gminy w  lekkoatletyce, stąd docenienie ich zwłaszcza przez własny samorząd gminny było  dla nich szczególnie ważne i podniosłe.

Radni Rady Miejskiej w Korfantowie jednogłośnie przyjęli także budżet Gminy Korfantów na 2016 rok oraz wieloletnią prognozę finansową na lata kolejne. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku należą:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej, budynku przedszkola w Ścinawie Nyskiej i w Przechodzie, budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Korfantowie);

- przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią;

- budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie,

- uzbrojenie terenów przewidzianych w planie przestrzennym na budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Prudnicką, a Powstańców Śląskich,

- modernizacja Rynku w Ścinawie Małej (rozpoczęcie prac).

W 2016 roku gmina planuje także dofinansować zakup przydomowych oczyszczalni ścieków  przez mieszkańców zabezpieczając na ten cel kwotę 130 tys. zł,  dofinansować zakup auta strażackiego dla OSP we Włodarach, zakupić auto do transportu żywności, przeprowadzić modernizację przepustu  i kładki pieszej w Przechodzie. Planuje się  również przeznaczenie kwoty 326 969,47 zł dla sołectw  tytułem funduszu sołeckiego na zadania związane głównie z naprawą stanu dróg w miejscowościach i  poprawą lokalnej infrastruktury społecznej.

W trakcie sesji radni podjęli łącznie 12 uchwał, które dotyczyły m.in. zmian w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas, i Myszowice w związku z planowanym powstaniem farm wiatrowych, przystąpieniem gminy do stowarzyszenie Subregion Południowy, likwidacji świetlicy Socjoterapeutycznej.

Poniżej kilka zdjęć z obrad sesji.

 

Wersja XML