Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kalendarium wyborcze

KALENDARIUM

WYBRANYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP- 25 WRZEŚNIA w 2005 r.

Data czynności

Liczba dni do głosowania

Czynność

Odpowiedzialny za wykonanie

11 sierpnia 2005

45

Dokonanie zmian w podziale na obwody głosowania.

Rada Miejska

11 sierpnia 2005

45

Utworzenie obwodów glosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

Rada Miejska

26 sierpnia 2005

30

Zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba.

26 sierpnia 2005

30

Podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Burmistrz Korfantowa

4 września 2005

21

Powołanie obwodowych komisji wyborczych

Burmistrz Korfantowa

4 września 2005 – 11 września 2005

21-14

Składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę.

Wyborcy

11 września 2005

14

Sporządzenie spisu wyborców

Burmistrz Korfantowa

15 września 2005

10

Rozplakatowanie obwieszczeń okręgowej komisji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i zarejestrowanych kandydatów na senatorów.

Urzędnik wyborczy Gminy Korfantów

15 września 2005

10

Przekazanie do Urzędu Miejskiego wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w Opolskim Centrum Rehabilitacji i w Domu Pomocy Społecznej w Korfantowie.

Dyrektor OCR Dyrektor DPS

15 września 2005

10

Przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym i areszcie śledczym.

Dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych.

15 września 2005

10

Składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców przebywających na obszarze gminy i nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborców.

Wyborcy

15 września 2005

10

Składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale przeznaczone dla wyborców niepełnosprawnych.

Wyborcy

20 września 2005

5

Składanie oświadczeń o skorzystaniu przez komitety wyborcze utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych ze zwolnienia list tych komitetów z warunku przekroczenia progu wyborczego.

Komitet wyborczy mniejszości narodowych

24 września 2005

1

Przekazanie przewodniczącym

11 obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców i materiałów pomocniczych

Burmistrz Korfantowa

25 września 2005

 

Dzień głosowania

godz. 6.00 – 20.00

 

  

KALENDARIUM

WYBRANYCH CZONNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW PREZYDENCKICH 09 I 23 PAŹDZIERNIKA W 2005 r.

Data czynności

Liczba dni do głosowania

Czynność

Odpowiedzialny za wykonanie

25 sierpnia 2005

45

Dokonanie koniecznych zmian w podziale gminy na obwody głosowania.

Rada Miejska

25 sierpnia 2005

45

Utworzenie obwodów glosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów.

Rada Miejska

4 września 2005

35

Podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Burmistrz Korfantowa

9 września 2005

30

Zgłaszanie Kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Pełnomocnicy komitetów wyborczych.

18 września

2005

21

Powołanie obwodowych komisji wyborczych

Burmistrz Korfantowa

18-25 września

2005

21-14

Składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę.

Wyborcy

19 września 2005

20

Podanie do wiadomości wyborców danych o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta Rzeczypospolitej

Państwowa Komisja Wyborcza

25 września 2005

14

Sporządzenie spisu wyborców

Urząd Miejski

29 września 2005

10

Przekazanie do urzędów gmin wykazy osób, które w dniu wyborów będą przebywać w obwodach odrębnych

w dniu wyborów

Dyrektor OCR Dyrektor OPS

29 września 2005

10

Składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych

Wyborcy

8 października 2005

1

Przekazanie przewodniczącym

11 obwodowych komisji wyborczych i spisu wyborców i materiałów pomocniczych

Wójt (burmistrz, prezydent miasta

9 października 2005

 

Dzień głosowania

godz. 6.00 – 20.00

I tura

 

23 października 2005

14 dni po pierwszym głosowaniu

Dzień ponownego głosowania

godz. 6.00 – 20.00

II tura

 

Wersja XML