Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przejrzysta gmina - ciąg dalszy informacji

W kwietniu br. zorganizowaliśmy spotkanie z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie naszej gminy, w celu poinformowania ich o przystąpieniu naszej gminy do akcji społecznej "Przejrzysta Polska", a także o zasadach i roli organizacji w tej akcji. Na spotkaniu rozdano ankiety, określające stopień konieczności wprowadzenia przez nas wybranych zadań fakultatywnych. Wyniki ankiet przedstawiają się następująco:

SPRAWOZDANIE Z ANKIETY DOTYCZĄCEJ WYBORU ZADAŃ FAKULTATYWNYCH

1. Dane dotyczące liczby rozdanych i zebranych ankiet

Liczba ankiet rozdanych podczas spotkania

12

Liczba ankiet wypełnionych

11

2. Dane dotyczące wyboru zadań fakultatywnych przez jednostkę:

Nazwa wybranego zadania fakultatywnego

Z punktu widzenia mieszkańców realiza-cja zadania jest bardzo potrze-bna

Z punktu widzenia miesz-kańców realiza-cja zadnia jest potrze-bna

Z punktu wiedze-nia miesz-kańców realiza-cja zadania jest mało potrze-bna

Z punktu widzenia mies-zkańców realiza-cja zadania nie jest potrze-bna

Trudno powie-dzieć

1.2 Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego

3

7

0

1

0

1.3 Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie

5

5

0

1

0

1.4 Utworzenie punktu informacyjnego

2

8

1

0

0

1.6 Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniający skuteczny, powszechny dostęp do informacji

4

6

0

1

0

1.8. Opracowanie gminnego/powiatowego katalogu firm

2

8

1

0

0

2.3 Opracowanie kodeksu postępowania (pracowników)

4

6

1

0

0

2.6 Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu

1

8

2

0

0

3.2 Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności

1

8

2

0

0

4.2 Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom

4

7

0

0

0

4.3 Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju

3

3

0

0

0

5.3 Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników

1

8

1

1

0

5.4 Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenie i samokształcenie

3

7

1

0

0

5.5 Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenie dla rady przynajmniej raz w roku

2

7

2

0

0

3. Zadania fakultatywne zgłoszone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych:

Nazwa zadania fakultatywnego

Liczba zgłoszeń

1.7. Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język

1

2.2. Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego

1

3.6. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

1

5.2. Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej

1

6.3. Mierzenie skuteczności projektów i programów realizowanych przez samorząd

1

6.4. Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowani imiennego

1

   

 

Wersja XML