Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z XXIX sesji Rady Miejskiej

herb.gif Pierwszy dzień po świętach był wyjątkowo pracowity dla wszystkich radnych, którzy wzięli udział w zwołanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie XXIX sesji Rady.
Tematyką, która do przerwy zdominowała pracę radnych było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok.
Uchwalenie poprzedzone zostało przedstawieniem przez Panią Joannę Szkudlarską- Skarbnik Gminy założeń do projektu uchwały budżetowej, przeczytaniem przez Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczących: projektu uchwały budżetowej gminy na 2013 rok i opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (obie opinie były pozytywne i nie zawierały uwag), przedstawieniem przez Pana Ryszarda Huzara opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Następnie radni rozpoczęli dyskusję nad projektem oceniając i dostrzegając zarówno pozytywne założenia, jak i wymieniając zadania jakich im w budżecie przyszłorocznym brakuje. Głos w dyskusji zabierał także kilkakrotnie Burmistrz Korfantowa, który odpowiadał na pytania radnych i omawiał zadania jakie będą wykonywane w nadchodzącym roku, a należą do nich w szczególności m.in:

Na uwagę zasługuje fakt, że sołectwa Gminy Korfantów w 2013 roku planują wydatkować z budżetu gminę kwotę 277 052,04 zł przyznaną jako środki utworzonego przez Radę Miejską w Korfantowie funduszu sołeckiego.

Ponadto gmina w przyszłym roku planuje wydatkowanie kwoty 1.764.354,86 zł na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym1.252.783,09 będzie stanowiło dofinansowanie zewnętrzne.
Największa część przyszłorocznego budżetu planowana jest na wydatki w oświacie 9 274155,00 zł, pomoc społeczną 3 763 853,00zł oraz administracja publiczna 3 104 096,00 zł.

Rada Miejska w Korfantowie uchwałę budżetową przyjęła jednogłośnie, co również nie jest codziennością przy tak trudnych uchwałach i zasługuje to na uwagę.
W drugiej części obrad, radni debatowali i decydowali o kształcie uchwał dotyczących gospodarki odpadami w obliczu znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

W wyniku głosowania Rada nie przyjęła zaproponowanych i wynikających z kalkulacji cen za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych, nie ustaliła metody naliczania opłaty jednak podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów, który zacznie obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa opolskiego oraz podjęła uchwały:

 1. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 2. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 3. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 4. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Rada dokonała także podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustaliła ich siedziby. Liczba obwodów nie zmieniła się w porównaniu z dotychczas obowiązującymi unormowaniami i nadal będzie ich 9 jednak mieszkańcy Rynarcic będą głosowali w budynku Gimnazjum w Korfantowie (wcześniej w szkole Podstawowej we Włodarach) podobnie jak mieszkańcy Kuropasu, Niesiebędowic, Myszowic, Wielkich Łąk, Puszyny, Raczki, Piechocic, Starej Jamki i Włostowej, mieszkańcy Korfantowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, wyborcy ze Ścinawy Małej w nowym budynku Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej w Ścinawie Małej (dotychczas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym). Pozostałe siedziby obwodów głosowania dla reszty sołectw nie zostały zmienione.

Rada na swojej ostatniej sesji ,,porządkowała” także obowiązujący budżet gminy w tym celu podjęła uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok oraz w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2012 rok.

Miłą niespodzianką było przekazanie przez Pana Zdzisława Bochenka-prezesa Zarządu Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego ,,Korfantów” na ręce Pani Małgorzaty Sinickiej - dyrektor Gimnazjum w Korfantowie zdjęć Czesława Niemena z okresu jego występów na Krajowych Festiwalach Polskiej Piosenki w Opolu, które to przekazanie zostało poprzedzone pięknym, wzniosłym rysem historycznym oraz mottem- życzeniem wyrażonym przez darczyńcę.

Na koniec obrad XXIX sesji Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Didyk złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

Wersja XML