Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszam do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę naklejek informacyjnych na urządzenia i sprzęt zakupiony w ramach projektu oraz na druk i dostawę plakatów promujących projekt nr POKL.09.01.02-16-111/12 pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML