Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do udziału w projekcie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych

Podstawowe informacje oraz zasady rekrutacji do projektu

Informujemy, że Gmina Korfantów kolejny raz przystępuje do realizacji projektu systemowego pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Z Gminy Korfantów w projekcie biorą udział 3 szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa w Korfantowie, Szkoła Podstawowa w Ścinawie Małej, Szkoła Podstawowa w Przechodzie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych.
W ramach projektu będą realizowane zajęcia dodatkowe:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
5. Zajęcia dla dzieci wybitnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Regulamin uczestnictwa w Projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:
DOCRegulamin naboru
DOCZałącznik Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
DOCZałącznik Nr 2 - Deklaracja
DOCZałącznik Nr 3 - Oświadczenie

Wersja XML