Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2012 roku

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za ubiegły rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów oraz informacja z realizacji zadań określonych w ,,Programie uporządkowania gospodarki wodociągowej i przyjęcia kierunków modernizacji systemu wodociągowego zaopatrzenia ludności gminy w wodę w latach 2007-2013 były głównymi tematykami sesji, która odbyła się w dniu 26 września 2012 roku.
Radni zgłosili ponadto 19 interpelacji i wniosków, w większości leżących
w kompetencji innych niż gmina jednostek budżetowych sektora finansów publicznych. Wnioski te dotyczyły spraw takich jak:
- poprawy stanu dróg i chodników;
- poprawy estetyki miejscowości;
- poprawy oświetlenia ulicznego;
- promocji gminy;
- poprawy sieci połączeń komunikacji zbiorowej;
- budowy kanalizacji sanitarnej w gminie.
Podjęli również 9 uchwał, które w swoich zapisach:
- ujednoliciły zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;
- umożliwiły realizację programu unijnego- indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas podstawowych na lata 2012-2013;
- pozwoliły na przystąpienie do opracowania dokumentacji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego;
- umożliwiły rozpoczęcie inwestycji dotyczącej modernizacji sali widowiskowej w MGOKSiR oraz remontu dachu świetlicy w Kuźnicy Ligockiej;
- przewidują przekazanie dalszych środków na realizację boiska wielofunkcyjnego w ramach programu ,,Orlik 2012”;
- podwyższyły wysokość tzw. progów dochodowych dla osób chcących ubiegać się o stypendia socjalne dla uczniów;
- umożliwiły ubieganie się o nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów i działaczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe.

  2012 004.jpeg 2012 005.jpeg 2012 006.jpeg 2012 007.jpeg

Wersja XML