Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na dostawy materiałów biurowych dla realizacji projektu pn. Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel

Zapraszam do składania ofert cenowych na materiały biurowe dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w sprawie projektu pn. „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Oferty cenowe należy składać zgodnie wzorem formularza ofertowego w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, drogą mailową na adres edukacja@korfantow.pl lub faxem 77/434 38 17.
Termin składania ofert upływa 16 marca 2012 r. Decyduje dzień wpływu na sekretariat lub otrzymania oferty mailem lub faxem.
Osoba do kontaktu: Jolanta Grzegorzewicz, tel 77/434 38 20 wew. 37.
Zapraszamy do składania ofert cenowych.

DOCzestawienie materiałow biurowych.doc
DOCwzór oferty - materiały biurowe.doc

Wersja XML