Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z XVIII sesji Rady Miejskiej

W dniu 22 lutego br. sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbyły się obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Obradom przewodniczył Pan Kazimierz Didyk. Natomiast w sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny J. Oleś) oraz 21 sołtysów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i naczelnicy wydziałów.
W pierwszej części obrad uczestnicy sesji zapoznani zostali z informacją dotyczącą pracy międzysesyjnej burmistrza przedstawioną przez Pana Jarosława Szewczyka-Sekretarza Gminy.
Radni zgłosili interpelacje w sprawach:
            Główną tematyką obrad było przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok, które w imieniu Burmistrza przedstawiła Pani Małgorzata Janiak. Rada przyjęła takżepodobny program do realizacji w 2012 roku.
            W dalszej części sesji Rada:
- zatwierdziła cenę wody i ścieków, które będą obowiązywały od dnia 1 kwietnia br.,
- ustaliła czas w którym odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zdrowotna w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów,
-zmieniła kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów;
- w ramach uchwały zmieniającej budżet gminy zadecydowała o zmniejszeniu kosztów ogrzewania Zespołu Szkół w Przechodzie, przeznaczając środki w wysokości 70 tys. zł (w tym 40.725,00 zł dofinansowania unijnego) na zmianę dotychczasowego sposobu ogrzewania z olejowego na biomasę;
- rozszerzyła o kwotę 1.359.029,85 zł realizację projektu związanego z modernizacją systemu wodociągowego w gminie (możliwość uzyskania dofinansowania do tego projektu wynosi 75% kosztów kwalifikowanych). Realizację zadania przewidziano na lata 2014-2015.
 
            Radni wyrazili ponadto zgodę na filmowanie obrad sesji oraz zapoznani zostali z treścią pism:
- Rady Rodziców Zespołu Szkół w Ścinawie Małej w sprawie likwidacji gimnazjum;
- mieszkańców Korfantowa w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.
Wersja XML