Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dowóz uczestników na zajęcia w ramach projektu „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”

 Zapraszamy do składania ofert cenowych na najem 2 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach projektu „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, drogą mailową na adres edukacja@korfantow.pl lub faxem - tel 77/4343817.
Termin składania ofert upływa 14.12.2011r. Decyduje dzień wpływu na sekretariat lub otrzymania oferty mailem lub faxem.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Wersja XML