Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na punkt żywienia oraz rozbudowa o nowe schody w Zespole Szkół w Przechodzie

W 2009 r. została opracowana dokumentacja budowlana przez Zespół Usług projektowych Józef Ogiewka ul. Armii Krajowej 26, 48-300 Nysa, na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń na punkt żywienia oraz rozbudowę o nowe schody w Zespole Szkół w Przechodzie , która została zatwierdzona decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Zakres przedsięwzięcia obejmuje ( m.in. ciągi komunikacji wewnętrznej, miejsca wydawania posiłków, miejsce przyjmowania naczyń, zmywalnia, pomieszczenie na odpadki), zaplecze socjalne(m.in. WC personelu, szatnia personelu), schody wejściowe zewnętrzne. Szacunkowe kosztorysowe koszty inwestycji 184 277,17 zł.
Ogólne parametry techniczne obiektu:

Z uwagi na realizację kilku zadań inwestycyjnych o znacznej wartości w tym zadania objęte dofinansowaniem z UE oraz ograniczone możliwości finansowe gminy, adaptacje części pomieszczeń szkolnych na punkt żywienia podzielono na etapy.

I etap prac budowlanych rozpoczęto w lutym 2010 roku i zakończono w grudniu 2010 roku. Etap ten obejmował m.in. prace rozbiórkowe, wykonanie otworów drzwiowych, roboty rozbiórkowe posadzek, wykonanie nadproży drzwiowych, uzupełnienie zamurowanie otworów, wykonanie robót izolacyjnych, wykonanie części prac instalacji wewnętrznych, wykonanie ścianek działowych. Roboty na zlecenie Gminy realizował Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Korfantowie.
Wartość wykonanych robót wyniosła 54 495,23 zł.
Poniżej kilka zdjęć:

DSC00832.jpeg Kopia (2) DSC00833.jpeg Kopia DSC00831.jpeg DSC00835.jpeg DSC02614.jpeg DSC02616.jpeg DSC02617.jpeg DSC02618.jpeg DSC02621.jpeg


II etap (końcowy) rozpoczęto w marcu 2012 roku. Zakłada on wykonanie m.in. schodów zewnętrznych wejściowych, roboty posadzkowe, prace wykończeniowe(tynkowanie, malowanie, położenie glazury), montaż stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznych wraz z osprzętem, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie odcinka sieci kanalizacji zewnętrznej wraz z seperatorem tłuszczu. Roboty na zlecenie Gminy realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Korfantowie. Szacunkowa wartość planowanych prac nie przekroczy 105 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac październik 2012 rok.
Poniżej kilka zdjęć:

DSC03859.jpeg DSC03862.jpeg DSC03864.jpeg DSC03868.jpeg DSC02857.jpeg

W dniu 12 września 2012 roku zakończono inwestycję i dokonano końcowego odbioru robót na zadaniu p.n. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na punkt żywienia oraz rozbudowa o nowe schody w Zespole Szkół w Przechodzie”.
Roboty były prowadzone w dwóch etapach etap pierwszy w 2010 roku oraz etap drugi końcowy w 2012 roku, wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. W ramach zadania wykonano między innymi: adaptację istniejących pomieszczeń na punkt żywienia, pomieszczenie sanitarne, wewnętrzne instalacje wod.–kan., instalacje elektryczne, wentylację mechaniczną oraz zewnętrzne schody wejściowe i podłączenie do zewnętrznej instalacji sanitarnej. Łączny koszt zadania wyniósł 163 794,54 zł.

Poniżej kilka zdjęć:

DSC04448.jpeg DSC04451.jpeg DSC04457.jpeg DSC04459.jpeg DSC04461.jpeg

Wersja XML