Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusze strukturalne - informacje ogólne

Od 1 maja 2004 roku polskie przedsiębiorstwa , samorządy, osoby fizyczne i różnego rodzaju instytucje oraz organizacje pozarządowe zostały objęte wsparciem finansowym pochodzącym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Za pomocą funduszy strukturalnych dofinansowywane są zadania mające na celu modernizację i restrukturyzację gospodarki słabiej rozwiniętych krajów UE, w ten sposób UE dąży do zniwelowanie różnic ekonomicznych
i społecznych tych państw.
 
W okresie planowania 2004 – 2006 Polska korzystała z następujących Funduszy Strukturalnych:
 
 
a także z Funduszu Spójności, który jest instrument Polityki Strukturalnej, ale nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Fundusz Spójnościpowołany został przez UE w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Wspólnoty, finansowane są z niego duże inwestycje związane z rozwojem infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
 
W okresie 2004-2006 instrumenty te posłużyły, zgodnie z zapisami Narodowego Planu Rozwoju, do współfinansowania projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Narodowy Plan Rozwoju był dokumentem strategicznym w którym wymienione były obszary społeczno – gospodarcze, którym przysługiwało wsparcie finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych.
Programy Operacyjne są to dokumenty szczegółowo określające, jakie inwestycje mogą być dofinansowane. Każdy Program dzieli się na priorytety, które z kolei podzielone są na działania. Działania określają szczegółowo na co można uzyskać dotacje i kto może się o takową starać.
w okresie 2004-2006 beneficjenci korzystali z następujących Programów:
 
 
Lata 2007 -2013 to okres nowego planowania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Wielkość środków finansowych do wykorzystania w Polsce
w ramach działań strukturalnych w tym okresie wyniesie ok. 85,6 mld euro.
 
Dokumentem strategicznym określającym priorytety, obszary działania
i system wdrażania Funduszy Strukturalnych w Polsce jest Narodowa Strategia Spójności. Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Cel ten osiągany będzie poprzez horyzontalne cele szczegółowe, które wynikają ze Strategii Lizbońskiej oraz  Strategicznych Wytycznych Wspólnoty.
Cele szczegółowe:
 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.
Środki zaangażowane w realizację Narodowej Strategii Spójności pochodzić będą odpowiednio:
Cele zawarte w Narodowej Strategii Spójności realizowane będą za pomocą Programów Operacyjnych i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych:
Projekty w/w Programów zamieszczone są na stronie: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/
 
Instytucją zarządzającą dla Programów Operacyjnych będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pozostałe ministerstwa – instytucje pośredniczące dla poszczególnych priorytetów PO. Regionalne Programy Operacyjne zarządzane będą przez zarządy poszczególnych województw.
Inicjatywy Wspólnotowe to programy pomocy bezzwrotnej organizowane przez Unię Europejską dla określonych środowisk i grup społecznych. Podobnie jak Fundusze Strukturalne Inicjatywy Wspólnotowe funkcjonują tylko w krajach członkowskich. Obecnie w Polsce działają cztery inicjatywy:
 
 
Źródło:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.funduszestrukturalne.gov.pl
Przydatne linki:
 
www.fww.org.pl - Fundacja Wspomagania Wsi
www.funduszestrukturalne.gov.pl - Portal Funduszy Strukturalnych
www.minrol.gov.pl  - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.ukie.gov.plUrząd Komitetu Integracji Europejskiej
www.cie.gov.plCentrum Integracji Europejskiej UKIE
www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.fapa.com.pl - Centrum Informacji i Dokumentacji Integracji Rolnictwa FAPA
 
Wersja XML