Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z LVIII sesji Rady Miejskiej

             W dniu 27 października br. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyły się obrady LVIII sesji RM w Korfantowie. W sesji uczestniczyło 14 radnych, 17 sołtysów, Burmistrz Korfantowa kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i wnioski radnych.
4.       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów:
a)       wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b)       dyskusja i pytania radnych.
5.       Podjecie uchwał w sprawie:
a)       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną;
b)       określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa wraz z autopoprawką;
c)        podatku od środków transportowych;
d)       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości;
e)       zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok;
f)         zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok;
g)        wyrażenia zgody na nabycie działki za cenę przewyższającą jej wartość szacunkową.
6.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
7.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.        Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej.
9.        Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
 W pierwszej części obrad Rada najwięcej  uwagi poświęciła  omówieniu sytuacji oświatowej przedstawionej przez Pania Jolantę Grzegorzewicz- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w kontekście realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz wyników egzaminów i sprawdzianów, a także wykonanych zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych.
 Radni zgłosili także trzy interpelacje, które dotyczyły: biblioteki w Przechodzie, naprawy nawierzchni na ul. Pocztowej we Włodarach, oraz kwoty przeznaczonej na walkę ze skutkami powodzi w naszej Gminie.
 W drugiej części sesji podjęto wszystkie zaproponowane w porządku obrad uchwały oraz przyjęto protokół z poprzedniej sesji. Najwięcej emocji wzbudziła uchwała o opłacie targowej, której wysokość decyzją Rady została zróżnicowana i zmieniona.
 
 

Obraz 001.jpeg Obraz 002.jpeg Obraz 003.jpeg Obraz 004.jpeg Obraz 006.jpeg

Wersja XML