Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 123/2010
Burmistrza Korfantowa
z dnia 4 czerwca 2010 roku.

 
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 
            Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenia Starosty Nyskiego Nr 25/2010 z dnia 4 czerwca 2010r. zarządzam:
 
§ 1
 
Odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe z dniem 4 czerwca 2010r. od godz. 15.00 na terenie gminy Korfantów w związku z poprawą sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
/-/ Zdzisław Martyna
Wersja XML